New Item

BE@RBRICK Mighty Atom 1000%

37,000 yen
MEDICOM TOY

R@BBRICK CHROME ORANGE 400%

8,800 yen
MEDICOM TOY

Gogamezilla(S) 3 types

4,000 yen
MEDICOM TOY

BE@RBRICK × STEIFF BLACK/WHITE

50,926 yen
MEDICOM TOY

Kattobi BE@RBRICK MazingerZ

1,800 yen
MEDICOM TOY

BE@RBRICK T-800 400%

9,500 yen
MEDICOM TOY

BE@RBRICK Mighty Atom 400%

8,800 yen
MEDICOM TOY

TMT BE@RBRICK 2017

1,500 yen
MEDICOM TOY

BE@RBRICK SSUR 100% & 400%

10,800 yen
MEDICOM TOY

GILAPPLE

9,500 yen
MEDICOM TOY

R@BBRICK Hitohata Usagi

1,500 yen
MEDICOM TOY

Oyako Gogamezilla

22,000 yen
MEDICOM TOY

New Item