New Item

R@BBRICK CHROME ORANGE 400%

8,800 yen
MEDICOM TOY

BE@RBRICK T-800 400%

9,500 yen
MEDICOM TOY

TMT BE@RBRICK 2017

1,500 yen
MEDICOM TOY

TIT WIZARD PLUSH

30,000 yen
MEDICOM TOY

BOMB HUGGER

45,000 yen
MEDICOM TOY

BE@RBRICK STASH 100% & 400%

12,000 yen
MEDICOM TOY

GILAPPLE

9,500 yen
MEDICOM TOY

BE@RBRICK × STEIFF BLACK/WHITE

50,926 yen
MEDICOM TOY

Gogamezilla(S) 3 types

4,000 yen
MEDICOM TOY

Loch Ness Pennant// LINKFACTORY

2,778 yen
MEDICOM TOY

RAH Peko-chan

24,000 yen
MEDICOM TOY

BE@RBRICK krusty the clown 400%

8,800 yen
MEDICOM TOY

R@BBRICK CHROME WHITE 400%

8,800 yen
MEDICOM TOY

New Item